Učebnice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Učebnice | Publikace KA

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

18.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Dokument navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služebpro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

Učebnice | Publikace KA

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a praktických dovedností, které se projeví ve schopnostech zvládat základní úrovně primární prevence v podmínkách školní praxe a s ohledem na standardní činnosti školního metodika prevence.

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

Učebnice | Publikace KA

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Základní myšlenka tohoto programu vychází z potřeby včasné intervence v raných stadiích vývoje drogového problému. Smyslem je podchytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu, zabránit tak či zmírnit progresi potenciálního problémového vývoje.

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Učebnice | Publikace KA

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dostává se Vám do ruky vybraný soubor psychosociálních her a technik, který je nedílnou součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ“.

Metodika vedení třídnických hodin

Učebnice | Publikace KA

Metodika vedení třídnických hodin

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Práci třídního učitele v tématech primární prevence vnímáme jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Proto jsme rádi, že se Vám do rukou dostává Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele.

Program prevence kriminality na základních školách

Učebnice | Publikace KA

Program prevence kriminality na základních školách

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Program cílené prevence na základních školách (dále jen PCP) vznikl v roce 2007 jako pilotní projekt na šestnácti základních školách ve městě Brně. V následujícím roce se do něj zapojilo již třicet pět škol.