Rozvojové projekty

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

08.08.2009 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Projekt (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzva č. 08 v oblasti podpory 1. 3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt OP Praha Adaptabilita - Další vzdělávání adiktologů

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Projekt OP Praha Adaptabilita - Další vzdělávání adiktologů

27.04.2009 | Mgr. Kateřina Grohmannová

Projekt s názvem Další profesní vzdělávání pracovníků v adiktologickém výzkumu je realizován v rámci operačního programu Adaptabilita Praha, a to v období od 01/01/2009 do 30/06/2011. Cílem projektu je posílit odborné kompetence týmu výzkumných pracovníků Centra adiktologie prostřednictvím vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj vědeckovýzkumné činnosti a jazykových schopností.

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

04.04.2009 |

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku bakalářského studia adiktologie o kombinovanou formu. Tato forma bude umožňovat studovat již pracujícím zájemcům o studium, čímž přispěje k jejich odbornému růstu a tudíž i ke kvalitnějšímu vykonávání jejich zaměstnání.

NOVINKA: Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

NOVINKA: Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

01.04.2009 | prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D.

Adiktologie je samostatný vědní obor vycházející z multidisciplinárního přístupu a jheo studium je rozvíjeno v ČR jako dnes již samostatný klinický zdravotnický nelékařský obor. Zabývá se studiem a tvorbou výzkumem ověřených opatření a intervencí k předcházení, minimalizaci a/nebo eliminaci různých forem rizikového chování, jež mohou potenciálně vést k vytvoření závislosti. Až doposud byl tento obor vyučován pouze v pregraduální podobě v rámci bakalářského studia, které bylo zahájeno v roce 2005. V jeho rámci jsou připravováni odborníci pro práci v oblastech prevence, minimalizace rizik a/nebo léčby uživatelů návykových látek a trpících v důsledku různých forem závislého chování. Bakalářská forma studia však stimulovala poptávku po magisterské formě tohoto typu vzdělávání, která by prohloubila a rozšířila poznatky získané v rámci bakalářské formy studia a současně se vykrystalizovala jasná potřeba dát celému oboru jasnou vizi a perspektivu, které nemohla být v žádném případě naplněna na bakalářské úrovni – přestože právě touto úrovní dala naše země nový směr úvahy o budoucnosti celé oblasti i v evropském kontextu. Nicméně nyní se jednoznačně potvrdila nutnost jít dále a dokončit systém pregraduální výuky tak, jak je tomu obvyklé např. ve Velké Británii a dalších zemích. Magisterská úroveň je bezpodmínečně nutná nejen z hlediska dalšího rozvoje klinické roviny, ale také roviny vědy a výzkumu.

Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji

15.08.2007 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek stručně seznamuje čtenáře s projektem realizovaným na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá vzděláváním pracovníků prevence sociálně patologických jevů v Olomouckém kraji. Cílovou skupinou těchto pracovníků prevence jsou děti a mládež.

PROJEKT:Rozvoj celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

PROJEKT:Rozvoj celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie

07.08.2007 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Adiktologie vznikla jako samostatný, multidisciplinární vědní, studijní a klinický obor ve zdravotnictví zabývající se studiem a tvorbou výzkumem ověřených opatření a intervencí k předcházení, minimalizaci a/nebo eliminaci různých forem rizikového chování, jež mohou potenciálně vést k vytvoření závislosti. V roce 2005 byla zahájena pregraduální bakalářská forma prezenčního studia oboru adiktologie, které připravuje odborníky pro práci v oblastech prevence, minimalizace rizik a/nebo léčby uživatelů návykových látek a trpících v důsledku různých forem závislého chování. To stimulovalo poptávku po distanční formě tohoto typu vzdělávání stejně jako poptávku po dalším specializačním vzdělávání, kterou není Centrum adiktologie v současné době schopno uspokojit. Proto v srpnu 2006 předložilo na MŠMT žádost o akreditaci distanční formy vzdělávání. Koncepce celoživotního profesního vzdělávání včetně stanovení odborných kvalifikačních požadavků na pracovníky - absolventy studijního programu adiktologie či jiných příbuzných oborů - na různé úrovni odbornosti a kompetencí v různých typech služeb v oboru adiktologie však zcela chybí. Absenci koncepce a systému celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie usiluje odstranit tento projekt, v rámci jehož realizace budou zpracovány a postupně zaváděny do praxe: - návrh personálních standardů a „kariérního řádu“ pro pracovníky v oboru; - analýza tzv. „Katalogu prací“ a vypracování návrhu jeho doplnění o adiktologické profese; - návrh modulového vzdělávacího curricula včetně návrhu kreditních bodů pro celoživotní vzdělávání pracovníků v oboru.