Evaluace

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

Evaluace | Evaluační centrum

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

17.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evaluaci je možné rozdělit z hlediska různých kritérií. Jedním z nich je také dělení podle užitého typu výzkumného plánu. Pak můžeme rozlišit evaluaci experimentální, kvaziexperimentální a neexperimentální.

Evaluace spokojenosti klientů

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace spokojenosti klientů

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Nejen u programů primární prevence je užitečné provádět evaluaci spokojenosti cílové skupiny s programem, s lektory, s průběhem lekcí atd. Evaluace dává možnost klientům programu vyjádřit své pocity a evaluátorům či realizátorům programu podstatnou informaci o tom, jak program vnímají ti, pro které byl určen.

Ekonomická evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Ekonomická evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Ekonomická evaluace poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda preventivní či jiný program představuje efektivní vynaložení zejména finančních, ale i lidských či materiálních zdrojů. Následně je možné program upravit podle výsledků či případně prostředky investovat do jiného.

Normativní a formativní evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Normativní a formativní evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evaluaci je možné rozdělovat podle různých hledisek. Jedním z pohledů je rozdělení z hlediska práce s výsledky hodnocení. Takto rozlišujeme formativní, vedoucí ke zlepšení a normativní evaluaci, která může program hodnotit, oceňovat i trestat.

Postup při evaluaci

Evaluace | Evaluační centrum

Postup při evaluaci

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Podle WHO (2000) probíhá evaluace obvykle ve dvou hlavních krocích, a to v plánování a ve vlastním provádění evaluace. V následujících řádcích jsou uvedeny jednotlivé části obou fází tak, aby bylo možné se podle nich řídit při přípravě evaluace.

Etické otázky evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Etické otázky evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V souvislosti s realizací evaluace preventivních aktivit mohou vyvstat určité etické otázky. Dále se text zaměřuje na několik z nich, pro primární prevenci nejzásadnějších.