Ambulantní provozy

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Ambulantní provozy | Klinický provoz

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

23.09.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie je prvním specializovaným zdravotnickým zařízením ambulantního typu úzce zaměřeným na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací u dětí a dorostu. Jedná se o pilotní projekt ověření konceptu adiktologické ambulance (vytvořené původně pro dospělé pacienty) adaptované pro cílovou skupinu do 18 let věku. Ambulance je součástí segmentu ambulantních služeb Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Adiktologická ambulance

Ambulantní provozy | Klinický provoz

Adiktologická ambulance

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu. Ambulance funguje jako první místo kontaktu pacienta se službami Kliniky adiktologie a v rámci poradenství je pacientovi doporučen další postup v léčbě a předány kontakty na příslušná oddělení či další specialisty. Program léčby je zaměřen na motivaci pacientů a je určen pro osoby bez rozdílu věku, vč. jejich rodinných příslušníků. Hlavními službami, které ambulance poskytuje, je individuální a párové poradenství, psychosociální a adiktologická edukace, včasná diagnostika a krátkodobá terapie. Ambulance současně působí jako výukové pracoviště pro studenty oboru Adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze.

Ambulance pro alkoholové závislosti

Ambulantní provozy | Klinický provoz

Ambulance pro alkoholové závislosti

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO ambulance) zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (snížení spotřeby, abstinence). Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu. Obsah léčby je zaměřen na problémové uživatele alkoholu a osoby na alkoholu závislé starší 18 let, často s přídatnou psychiatrickou symptomatikou. Dále je sekundárně program zaměřen na osoby, které jsou s problémovými uživateli a závislými na alkoholu v pravidelném kontaktu – tedy na jejich rodinné příslušníky.

Ambulance pro nealkoholové závislosti

Ambulantní provozy | Klinický provoz

Ambulance pro nealkoholové závislosti

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI ambulance) nabízí ambulantní preventivní, diagnostickou, léčebnou péči pro uživatele nealkoholových drog. Dále poskytuje specializovanou psychiatrickou péči, individuální a skupinovou psychoterapii systematickou, motivační rozhovory, nedílnou součástí služby je péče internistou - gastroenterologem v prostorách ambulance. Pro závislé na opoidech je poskytována komplexní substituční léčba vysokoprahového charakteru Suboxonem osobám starším 18let. K vyšetření nutno mít kartičku platného pojištění a doklad totožnosti.

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

Ambulantní provozy | Klinický provoz

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Středisko poskytuje odbornou psychoterapeutickou ambulantní péči závislým, jejich partnerům, rodinným příslušníkům i celým rodinám ohroženým závislostí některého ze svých členů. Je specializovaným zařízením pro rodinnou terapii závislostí a „kodependentních“, tedy závislých rodinných systémů. Vychází z teoretického i klinického konceptu závislosti jako onemocnění celé rodiny. Ve svém týmu má psychiatry, psychology, adiktology a specializované sociální pracovníky. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Anima-terapie v komplexní péči o závislé s širokou nabídkou služeb zaměřených na rodinnou terapii, individuální a skupinovou psychoterapii i péči o děti a dospívající z rodin závislých.

Online adiktologická poradna

Ambulantní provozy | Klinický provoz

Online adiktologická poradna

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování (např. závislost na internetu). Jsou určené i pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Kromě informací stránky nabízejí i možnost otestovat si vlastní závislost, položit dotaz poradcům a v neposlední řadě využít také interaktivní svépomocnou aplikaci pomáhající zvládnout vybrané formy závislostního chování (závislost na alkoholu, závislost na internetu, gambling, tabák).