Drogy a zákon

Několik praktických poznámek k dohodě o vině a trestu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Několik praktických poznámek k dohodě o vině a trestu

23.10.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dohoda o vině a trestu je novým a významným právním instrumentem v oblasti trestního práva procesního. Článek navazuje na předchozí článek v této kategorii "Dohoda o vině a trestu", který podává informaci o zák. č. 193/2012 Sb., kterým se mění zák. č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). Cílem článku je představit praktické kroky při aplikaci tohoto právního nástroje, jehož využití lze očekávat i v trestním řízení, které je vedeno proti uživatelům návykových látek. Při jeho aplikaci směrem k trestně stíhaným uživatelům návykových látek zůstane zachován dostatečný prostor jak pro aplikaci trestního práva a možnosti nápravy pachatele, tak i pro působení pomáhajících profesí bez toho, aniž by byl uložen trest odnětí svobody.

Dohoda o vině a trestu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Dohoda o vině a trestu

03.10.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Od 1.9.2012 je účinná tzv. velká novela Trestního řádu. Kromě rozšíření možností pro využití dosavadních odklonů v trestním řízení a úpravy problematiky spolupracujícího obviněného byl zákonem č. 193/2012 Sb., zaveden do českého trestního řádu i zcela nový institut alternativního způsobu vyřízení věci v trestním řízení - Dohoda o vině a trestu.

Ohrožená mládež mezi prevencí a represí

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Ohrožená mládež mezi prevencí a represí

11.04.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Zločinnost mladých lidí je jedním z trvalých témat kriminologického výzkumu. Mladí lidé přicházejí do světa, který je protkán - mimo jiné - různými mravními a právními regulemi, do světa institucí, které se je snaží socializovat, tj. udržet v rámci akceptovatelného, kulturního kontextu. Cílem článku je představit publikaci vydanou Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, která se problematikou prevence kriminálního chování mladistvých, jejich trestáním a možnostmi nápravy zabývá.

Nový občanský zákoník

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Nový občanský zákoník

03.04.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dne 22. března 2012 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dlouho očekávaný nový občanský zákoník, a to jako zákon č. 89/2012 . Nový občanský zákoník zásadním způsobem rekodifikuje české soukromé právo. Nová právní úprava bude účinná od 1. ledna 2014.

Probační programy pro mladé

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Probační programy pro mladé

20.01.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává informaci o výzkumné studii, jejíž předmětem bylo zjišťování efektivity probačních programů pro mládež z pohledu kriminální recidivy mladistvých pachatelů a praktické zkušenosti realizátorů a dohlížejících probačních úředníků.

Lze se podáním návykových látek dopustit trestného činu těžkého ublížení na zdraví?

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Lze se podáním návykových látek dopustit trestného činu těžkého ublížení na zdraví?

20.01.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Cílem tohoto článku je poukázat na zajímavě zpracovaný teoreticky názor uveřejněný na stránkách Kriminalistického sborníku, kde autoři polemizují nad možností trestní odpovědnosti dealera nelegálních návykových látek za trestný čin těžkého ublížení na zdraví podle § 145 tr. zákoníku, kde poškozeným je uživatel návykových látek. Jedná se o první odborný text, který se zaměřuje na možnost tohoto právního posouzení, a i přes své teoretické pojetí se jedná o názor, který může otevřít prostor pro další diskusi v odborné adiktologické společnosti.