Primární prevence

Model komplexního vlivu sociálního prostředí v primární prevenci

Primární prevence | Informace z adiktologie

Model komplexního vlivu sociálního prostředí v primární prevenci

24.02.2011 | PhDr. Petr Novák

Chování lidí je ovlivněno mnoha různými intrapersonálními a interpersonálními vlivy. Model komplexního vlivu sociálního prostředí (comprehensive social influence approach) představuje jeden z možných teoreticko-metodologických přístupů k problematice primární prevence rizikového chování.

Unplugged: Program primární prevence pro žáky 6. tříd základních škol

Primární prevence | Informace z adiktologie

Unplugged: Program primární prevence pro žáky 6. tříd základních škol

08.02.2011 | Mgr. Lucie Jurystová

Školy jsou vhodným prostředím pro prevenci užívání alkoholu, tabáku i nelegálních drog. Je to hlavně díky tomu, že každoročně nabízejí nejsystematičtější a nejefektivnější možnost oslovit značný počet studentů. Dalším důvodem je, že se zaměstnanci školy mohou zaměřit na žáky ve věku, kdy ještě nemají pevný názor na kouření a užívání jiných návykových látek. Posledním důvodem je, že se jako součást preventivního přístupu dají použít i obecné školní osnovy (pozitivní klima ve škole např. slouží jako protektivní faktor proti užívání drog). Program UNPLUGGED lze ve škole doplnit vytvořením celkové strategie pro drogovou prevenci. Měl by být v souladu s dalšími intervencemi a zapadat do celkové koncepce.

Systém školení v metodice Unplugged

Primární prevence | Informace z adiktologie

Systém školení v metodice Unplugged

08.02.2011 | Mgr. Lucie Jurystová

Program UNPLUGGED jsou osnovy pro školní drogovou prevenci vycházející z principu komplexního vlivu sociálního prostředí. Využití komplexního modelu na základě sociálního vlivu implikuje, využití interaktivních vyučovacích metod. K tomu je nezbytné, aby učitelé, kteří budou zapojeni do intervence, měli kromě materiálů pro provádění programu i možnost zapojit se do specifického školení v oblasti interaktivní školní práce. Centrum adiktologie ve spolupráci s regionálními institucemi realizuje školení v metodice Unplugged pro pedagogické pracovníky, ale i další profesionály z oblasti prevence, kteří se rozhodnou pro používání metodiky Unplugged.

Drogy a dopravní nehody

Primární prevence | Informace z adiktologie

Drogy a dopravní nehody

05.01.2011 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Evropská unie ve své Chartě bezpečnosti silničního provozu navrhla cíl snížení počtu smrtelných úrazů do roku 2010 o 50 % oproti roku 2001. K dosažení kýžené změny jednotlivé státy realizují množství dopravně-bezpečnostních opatření. Přestože členské státy přistupují k dopravně-bezpečnostním intervencím progresivně, zůstávají počty smrtelných úrazů při dopravních nehodách v Evropské unii stále nepřijatelně vysoké: 1,3 milionu dopravních nehod ročně způsobí 43 000 smrtelných úrazů a 1,7 milionu zranění. Za hlavní příčinu smrtelných úrazů je považováno chování účastníků silničního provozu: nepřiměřená rychlost, požití alkoholu nebo drog, únava, nepoužívání bezpečnostních pásů nebo ochranných přileb.

Monografie „Primární prevence rizikového chování ve školství“

Primární prevence | Informace z adiktologie

Monografie „Primární prevence rizikového chování ve školství“

12.11.2010 | PhDr. Petr Novák

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Nabídka kurzu Specializační studium pro ŠMP (Prevence rizikových forem chování), Brno

Primární prevence | Informace z adiktologie

Nabídka kurzu Specializační studium pro ŠMP (Prevence rizikových forem chování), Brno

20.05.2010 | PhDr. Petr Novák

Dovolujeme si Vám nabídnout další z kurzů organizovaných v rámci projektu Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Kurz je určený přednostně pro účastníky/ účastnice z Jihomoravského kraje. Tento kurz je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.