Primární prevence

Primární prevence

Primární prevence | Informace z adiktologie

Primární prevence

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Definice primární prevence rizikového chování.

Rizikové chování

Primární prevence | Informace z adiktologie

Rizikové chování

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).

Programy primární prevence užívání návykových látek

Primární prevence | Informace z adiktologie

Programy primární prevence užívání návykových látek

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Programy primární prevence užívání návykových látek řadíme pod rozsáhlou skupinu programů primární prevence rizikového chování. Rozdělujeme je na dvě základní formy: specifickou a nespecifickou. Za specifickou primární prevenci užívání návykových látek (někdy také „specifická prevence“) považujeme takové aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny právě na oblast užívání a uživatelů návykových látek a rizika s tím spojená (podrobněji viz MŠMT, 2005).

Základní charakteristiky preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Základní charakteristiky preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Každý odborně provedený preventivní adiktologický program lze charakterizovat třemi vlastnostmi (MŠMT, 2005):

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Cílové skupiny preventivních adiktologických programů tvoří osoby, jimž jsou určeny preventivní programy, resp. na které jsou preventivní programy zacíleny. Jedním ze tří hlavních požadavků na jakýkoli preventivní program je, aby měl svoji jasně definovanou cílovou skupinu, kterou lze popsat např. prostřednictvím základních znaků, jako je věk, pohlaví, vzdělání, příslušnost k určité sociální skupině, projevy rizikového chování atd. Realizátor každého programu přitom musí kromě popisu cílové skupiny také uvést kapacitu programu (každý program může být prováděn při nějakém minimálním a maximálním počtu osob).

Standardy preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Standardy preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

„Standardy” se míní odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných preventivních programů, která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity těchto programů. „Kvalitním programem” se rozumí takový program, který je efektivní, integrovaný do širšího systému preventivního působení a který slouží jednoznačně definovanému cíli, splňuje kritéria stanovená ve standardech prostřednictvím standardů a odpovídá potřebám zájemců o programy a klientům (MŠMT, 2005).