Primární prevence

Primární prevence

Primární prevence | Informace z adiktologie

Primární prevence

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Definice primární prevence rizikového chování.

Rizikové chování

Primární prevence | Informace z adiktologie

Rizikové chování

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006).

Programy primární prevence užívání návykových látek

Primární prevence | Informace z adiktologie

Programy primární prevence užívání návykových látek

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Programy primární prevence užívání návykových látek řadíme pod rozsáhlou skupinu programů primární prevence rizikového chování. Rozdělujeme je na dvě základní formy: specifickou a nespecifickou. Za specifickou primární prevenci užívání návykových látek (někdy také „specifická prevence“) považujeme takové aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny právě na oblast užívání a uživatelů návykových látek a rizika s tím spojená (podrobněji viz MŠMT, 2005).

Základní charakteristiky preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Základní charakteristiky preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Každý odborně provedený preventivní adiktologický program lze charakterizovat třemi vlastnostmi (MŠMT, 2005):

Cíle preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Cíle preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Konečným a hlavním cílem primární prevence užívání návykových látek je, abychom v maximální možné míře předcházeli a současně redukovali míru rizik spojených s užíváním těchto látek. Tento hlavní cíl má v kontextu specifických programů primární prevence užívání návykových látek několik rovin. V centru pozornosti stojí úkol zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby vůbec návykové látky začaly užívat. Ne u všech jedinců se však tento úkol podaří splnit. Proto definujeme tři další úrovně obecných cílů specifické primární prevence (MŠMT, 2005):

Standardy preventivních adiktologických programů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Standardy preventivních adiktologických programů

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková

„Standardy” se míní odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných preventivních programů, která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity těchto programů. „Kvalitním programem” se rozumí takový program, který je efektivní, integrovaný do širšího systému preventivního působení a který slouží jednoznačně definovanému cíli, splňuje kritéria stanovená ve standardech prostřednictvím standardů a odpovídá potřebám zájemců o programy a klientům (MŠMT, 2005).