Minimalizace rizik

Madridské doporučení aneb ochrana zdraví osob ve vězení jako nezbytná součást veřejného zdraví

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Madridské doporučení aneb ochrana zdraví osob ve vězení jako nezbytná součást veřejného zdraví

11.12.2009 | Mgr. Barbara Janíková

Ochrana zdraví osob ve vězení je nezbytnou součástí veřejného zdraví. Tato slova uvozují tzv. Madridské doporučení-dokument adresovaný všem, kteří mohou změnit aktuální situaci v oblasti přenosných chorob ve věznicích.

Harm reduction ve vězení

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Harm reduction ve vězení

28.07.2006 |

Zavádění harm reduction do vězeňského prostředí patří mezi kontroverzní témata. Nicméně jak dokladují výsledky zahraničních výzkumů, může harm reduction ve vězeňském prostředí výrazně přispět k omezení šíření nakažlivých chorob, jako je HIV/AIDS či hepatitida C. Ochrana veřejného zdraví na jedné straně a rovný přístup k prostředkům ochrany proti HIV a hepatitidě C pro vězněné na straně druhé jsou dvěma hlavními argumenty pro úvahy směrem k systémovému zavedení harm reduction do prostředí věznic.

Motivační práce v předléčebném poradenství

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Motivační práce v předléčebném poradenství

28.07.2006 |

Nedílnou součástí předléčebného poradenství s uživateli návykových látek je práce s motivací klienta. Miller a Rollnick (2002) přistupují k motivaci jako k něčemu, co by se dalo popsat jako stav připravenosti nebo touhy po ní. Tento přístup jim umožňuje s motivací nakládat jako s něčím, co je dynamické, co se mění a co lze tedy i ovlivňovat.

Práce s ambivalencí v poradenském procesu

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Práce s ambivalencí v poradenském procesu

14.07.2006 |

Váhání a rozhodování mezi dvěma či více variantami patří do běžného života každého z nás. Většina z nás stála ve svém životě nejednou před takovýmto rozhodováním a potýkala se s rozporuplnými myšlenkami či pocity. Pro lidi, kteří se ve svém životě potýkají se závislostí, platí toto dvojnásob. Terapeut často bývá hned v úvodních sezeních svědkem vnitřních rozporů, s nimiž klient bojuje. Říká si o pomoc, ale současně bagatelizuje vážnost své situace. Váhá, zda se vydat na cestu, která jej odvede z prostředí drog, přestože z pohledu terapeuta je vhodnost takové volby zcela evidentní.

Nízkoprahová zařízení pro uživatele drog

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Nízkoprahová zařízení pro uživatele drog

13.07.2006 |

Nízkoprahová zařízení pro uživatele drog působí v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek. Jedná se o zařízení tzv. prvního kontaktu s klientem. Podoba a průběh prvního kontaktu jsou velmi zásadní, protože mohou velmi výrazně ovlivnit vytváření klientova postoje k dalším zařízením v systému péče o uživatele drog. V praxi to znamená, že pokud se klient při své první návštěvě nízkoprahového zařízení setká s nedostatkem respektu či pochopení ze strany personálu, může to být také na dlouhou dobu jeho poslední návštěva v zařízení obdobného typu. Zvyšuje se tak riziko, že klient nebude v kontaktu s žádným zařízením, což může vést k tomu, že se bude při užívání návykových látek chovat rizikově a ohrožovat tak sebe i své okolí. Je proto velmi žádoucí, aby v nízkoprahových zařízeních pracovali zkušení odborníci, kteří jsou vedle znalostí vybaveni i dobrými komunikačními dovednostmi.

Case management v kontextu nízkoprahových služeb pro uživatele drog

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Case management v kontextu nízkoprahových služeb pro uživatele drog

12.07.2006 |

Case management jinak také koordinovaná péče má u problémových uživatelů drog, popř. osob závislých svou nezastupitelnou roli. Zejména u klientů dlouhodobě nebo těžce závislých je třeba péči koordinovat a vedle péče zdravotní či léčebné zajistit také péči sociální, popřípadě rehabilitační.