Minimalizace rizik

Principy motivačního rozhovoru

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Principy motivačního rozhovoru

12.07.2006 |

Motivační rozhovor je speciální metodou, která se při práci s uživateli návykových látek ukazuje jako metoda velmi účinná. Jedná se o metodu, která je zvlášť vhodná u lidí, jejichž vztah k případné změně lze popsat jako ambivalentní. Motivační rozhovor „…pomáhá lidem poznat svůj existující nebo blížící se problém a něco s ním udělat“ (Miller, Rolnick, 2002). Motivační rozhovor je zaměřen právě na práci s ambivalencí, napomáhá ji překonat a umožňuje tak klientovi učinit první kroky ke změně. Terapeut nepřijímá roli experta, ale ponechává odpovědnost za změnu na klientovi. Motivační rozhovor tedy uplatňuje spíše podporující než donucovací postupy. Cílem je vytvořit ve vztahu s klientem pozitivní atmosféru, která napomůže posílení klientových vnitřních motivačních zdrojů. Výsledná změna je pak způsobena namísto vnějších motivačních faktorů proměnou klientova postoje a jeho rozhodnutí.

Telefonické poradenství v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Telefonické poradenství v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog

23.06.2006 |

Telefonická intervence realizovaná v rámci provozu nízkoprahových zařízení (dále NZ) – kontaktních center může být doprovodnou službou ve spektru služeb nabízených tímto typem zařízení. Telefonický kontakt je pro volajícího bezpečnou formou kontaktu oproti osobní návštěvě, která pro něho může být v danou chvíli s ohledem na jeho problém ohrožující. Dává volajícímu dostatečný prostor, aby hovořil o svých problémech, a současně mu také umožňuje ovlivnit délku telefonického hovoru. Zásady poskytování telefonického poradenství jsou obdobné jako u linek důvěry, nicméně s ohledem na povahu poradenské linky zde lze vysledovat i jisté odlišnosti.

Specifika práce s uživateli drog ve výkonu vazby

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Specifika práce s uživateli drog ve výkonu vazby

12.05.2006 |

Poradenství pro uživatele drog, kteří se v souvislosti s užíváním návykových látek dostali do konfliktu se zákonem a kteří jsou zároveň vazebně stíháni, se začalo rozvíjet v reakci na poptávku ze strany klientů. Tito klienti během svého pobytu ve výkonu vazby (dále VV) kontaktují obvykle pracovníky nízkoprahových zařízení (dále NZ). Tato nízkoprahová zařízení ve většině případů fungují jako nestátní neziskové organizace (dále NNO), přičemž řada klientů jejich služeb využívala ještě před svým vzetím do VV. Z výkonu vazby pak tito klienti kontaktují pracovníky s nejrůznějšími potřebami (od prosby o informování jejich blízkých po osobní návštěvu pracovníků NZ ve věznici).

Odkazy na www stránky

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Odkazy na www stránky

03.03.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Zde naleznete odkazy na webové stránky, které se obsahově vztahují k minimalizaci rizik

Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji

03.03.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Background: V roce 2003 byl zahájen tříletý projekt „Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji“, který byl zadán Krajským úřadem Středočeského kraje. V prvním roce projektu byly realizovány tři substudie. Poslední z nich byla analýza potřeb klientů nízkoprahových služeb ve Středočeském kraji.

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Dnes, 1. prosince, si připomínáme Světový den AIDS. Při této příležitosti vydaly Společný Program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a Světová zdravotnická organizace (WHO) pod názvem „AIDS Epidemic Update 2003“ (Aktualizace informací o AIDS epidemii v roce 2003) zprávu o současné situaci a jejím vývoji ve světě. Ze závěru zprávy vyplývá, že přes všechna dosud realizovaná opatření nejsou nejmenší známky, že by se světovou epidemii HIV/AIDS dařilo zastavit. Na základě celosvětových odhadů žije dnes ve světě asi 40 milionů lidí s HIV (z toho 2,5 mil. dětí), 5 mil. lidí bylo v tomto roce virem HIV infikováno a zhruba 3 mil. jich na následky HIV/AIDS zemřely – což představuje dosud nejvyšší roční úmrtnost v důsledku této nemoci.