Minimalizace rizik

Case management v kontextu nízkoprahových služeb pro uživatele drog

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Case management v kontextu nízkoprahových služeb pro uživatele drog

12.07.2006 |

Case management jinak také koordinovaná péče má u problémových uživatelů drog, popř. osob závislých svou nezastupitelnou roli. Zejména u klientů dlouhodobě nebo těžce závislých je třeba péči koordinovat a vedle péče zdravotní či léčebné zajistit také péči sociální, popřípadě rehabilitační.

Telefonické poradenství v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Telefonické poradenství v nízkoprahových zařízeních pro uživatele drog

23.06.2006 |

Telefonická intervence realizovaná v rámci provozu nízkoprahových zařízení (dále NZ) – kontaktních center může být doprovodnou službou ve spektru služeb nabízených tímto typem zařízení. Telefonický kontakt je pro volajícího bezpečnou formou kontaktu oproti osobní návštěvě, která pro něho může být v danou chvíli s ohledem na jeho problém ohrožující. Dává volajícímu dostatečný prostor, aby hovořil o svých problémech, a současně mu také umožňuje ovlivnit délku telefonického hovoru. Zásady poskytování telefonického poradenství jsou obdobné jako u linek důvěry, nicméně s ohledem na povahu poradenské linky zde lze vysledovat i jisté odlišnosti.

Specifika práce s uživateli drog ve výkonu vazby

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Specifika práce s uživateli drog ve výkonu vazby

12.05.2006 |

Poradenství pro uživatele drog, kteří se v souvislosti s užíváním návykových látek dostali do konfliktu se zákonem a kteří jsou zároveň vazebně stíháni, se začalo rozvíjet v reakci na poptávku ze strany klientů. Tito klienti během svého pobytu ve výkonu vazby (dále VV) kontaktují obvykle pracovníky nízkoprahových zařízení (dále NZ). Tato nízkoprahová zařízení ve většině případů fungují jako nestátní neziskové organizace (dále NNO), přičemž řada klientů jejich služeb využívala ještě před svým vzetím do VV. Z výkonu vazby pak tito klienti kontaktují pracovníky s nejrůznějšími potřebami (od prosby o informování jejich blízkých po osobní návštěvu pracovníků NZ ve věznici).

Odkazy na www stránky

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Odkazy na www stránky

03.03.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Zde naleznete odkazy na webové stránky, které se obsahově vztahují k minimalizaci rizik

Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících nízkoprahové služby ve Středočeském kraji

03.03.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Background: V roce 2003 byl zahájen tříletý projekt „Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve Středočeském kraji“, který byl zadán Krajským úřadem Středočeského kraje. V prvním roce projektu byly realizovány tři substudie. Poslední z nich byla analýza potřeb klientů nízkoprahových služeb ve Středočeském kraji.

Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu?

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu?

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tradiční pojetí závislosti na užívání alkoholu jako (neléčitelné) nemoci, jež jako jediné možné řešení situace uživatele alkoholu (či jiných drog) vnímá naprostou a doživotní abstinenci, je v posledních letech stále více podrobováno odborné kritice. Ta s sebou přináší i diskusi o změně paradigmatu, podle nějž není uvažováno o závislosti, ale o problémovém pití (či užívání jiných návykových látek) jako o naučeném chování, jemuž se lze odnaučit a změnit nejen směrem k totální abstinenci, ale i ke kontrolovanému, umírněnému pití. V tomto kontextu získává na významu přístup harm reduction (též snižování nebo minimalizace rizik).