Léčba a následná péče

Vzorce užívání alkoholu u dětí a adolescentů

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Vzorce užívání alkoholu u dětí a adolescentů

29.09.2010 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Vzorce užívání alkoholu prochází v průběhu lidského života postupným vývojem a lze říci, že v každé vývojové fázi bývají specificky vázané na témata a úkoly, které se v ní objevují. V kulturách, kde je užívání alkoholu široce rozšířeno a většinovou společností akceptováno, je v dětství a dospívání důležitým vývojovým úkolem vytvořit si k němu přiměřený vztah ať v podobě abstinence nebo sociálně vhodného užívání (Masten et al., 2009).

Incentivní terapie - systematický rozvoj funkčních postupů v léčbě závislosti

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Incentivní terapie - systematický rozvoj funkčních postupů v léčbě závislosti

07.08.2010 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Incentivní terapie (contingency management) je relativně nový léčebný postup, používaný především v rámci léčby duševních poruch a léčby závislostí na návykových látkách. Tento přístup byl vyvinut (především v USA) na podkladě principů behaviorální terapie a je velmi účinný nejen v léčbě duševních poruch, ale také v léčbě závislostí.

Online krátká intervence pro uživatelé návykových látek

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Online krátká intervence pro uživatelé návykových látek

29.03.2010 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Koncept krátké intervence byl vyvinut odborníky v 80. letech minulého století za účelem včasné identifikace rizikových uživatelů alkoholu a provedení krátké intervence směrem k omezení jejich rizikového způsobu užívání. Na základě předpokladu, že tyto osoby vyhledají zdravotní služby pro své somatické potíže v důsledku nadměrného užívání alkoholu, byly tyto krátké intervence umístěny do primární péče, nejčastěji do ordinací praktických lékařů (Fuller & Hiller-Sturmhofel, 1999).

Svépomocné internetové stránky pro uživatele alkoholu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Svépomocné internetové stránky pro uživatele alkoholu

09.07.2009 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Internet je pro člověka v dnešní době informačním zdrojem, který je snadno přístupný a uživatelsky přátelský. Mezi daty, které na něm lze nalézt, patří i informace o užívání alkoholu a jeho léčbě. K takovýmto stránkám lze zařadit i webové stránky svépomocných skupin jako jsou hnutí Anonymních alkoholiků, Dospělé dětí alkoholiků nebo svépomocné hnutí Moderate management (kontrolované užívání).

Intervence pro studenty užívající alkohol

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Intervence pro studenty užívající alkohol

10.11.2008 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Výsledky studií zaměřených na užívání alkoholu u studentů VŠ se shodují na skutečnosti, že prevalence užívání alkoholu a problémů spojených s jeho užíváním je u VŠ studentů vyšší než ve stejné věkové kategorii nestudentů (Marlatt & Witkiewitz, 2002; Wechsler et al., 2000). Odborníci tvrdí, že mezi populací VŠ studentů je alkohol nejužívanější návykovou látkou a jeho užívání je nejvíce spojeno s problémy (Jones et al., 2001; Liu, 2005). Studenti s problémovým užíváním alkoholu také mnohem častěji užívají i ilegální návykové látky (Jones et al., 2001).

Krátká intervence pro problémové uživatele alkoholu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Krátká intervence pro problémové uživatele alkoholu

01.10.2008 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Hazardní a škodlivé užívání alkoholu může způsobit nebo predisponovat jedince k řadě psychických, somatických nebo neuropsychiatrických poruch. Jejich léčba pak stojí společnost mnoho finančních prostředků (WHO, 2002). V reakci na tuto skutečnost v roce 1980 expertní komise WHO zdůraznila potřebu efektivní metody, která by identifikovala osoby se škodlivým a hazardním užíváním alkoholu ještě před tím, než se u nich objeví negativní důsledky užívání alkoholu (WHO, 2002). Díky tomu byla v posledních 30 letech vytvořena celá řada screeninků a krátkých intervencí zaměřených na včasnou identifikaci a intervenci u nadměrných uživatelů alkoholu. Na základě předpokladu, že tyto osoby vyhledají zdravotní služby pro své somatické potíže v důsledku nadměrného užívání alkoholu, byly tyto krátké intervence a screeningy umístěny do primární péče, nejčastěji do ordinací praktických lékařů (Fuller, Hiller-Sturmhofel, 1999, Fleming, 2004). Výhodou umístění krátkých intervencí do primární zdravotnické péče je také navíc úspora finančních prostředků a času (WHO, 2002, Bien, 1993).