Léčba a následná péče

Problémové užívání PC a internetu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Problémové užívání PC a internetu

27.08.2008 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Fenomén problémového užívání informačních technologií byl poprvé popsán americkou klinickou psycholožkou Kimberley S. Young v roce 1996 (Young, 1998b). Od té doby na toto téma zaměřilo pozornost mnoho odborníků především z USA (Scherer, 1997, Suler, 1999) a také asijských zemích jako jsou Čína a Jižní Korea (Chou et al, 2005, Chen, Hsiao, 2000), ve kterých je problémové užívání internetu považováno za jednu z nejvážnějších hrozeb veřejného zdraví (Block, 2008).

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

10.05.2008 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR dokončil Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). Podle § 20 odst. 2 písm. j) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů jsou všechna zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (dále Registr), zřízeného Ministerstvem zdravotnictví na základě zvláštního právního předpisu (§ 67d a bod 13 přílohy zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Správcem a zpracovatelem Registru je Ústav zdravotnických informacím a statistiky ČR.

Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě

01.08.2007 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V roce 2007 byla zahájena realizace výzkumné studie „Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě – EVLTK“. Jedná se o výzkumnou studii první svého druhu v České republice, která hodnotí výsledky léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé. Hlavním cílem výzkumné studie je zjistit, k jakým změnám dochází u klientů, kteří absolvují léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Informace budou využity pro hodnocení výsledků léčby v terapeutických komunitách pro drogově závislé v ČR.

Nedostatek zařízení poskytujících péči drogově závislým ženám

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Nedostatek zařízení poskytujících péči drogově závislým ženám

24.11.2006 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ) je v Evropě nedostatek zařízení poskytujících péči drogově závislým ženám. Zdravotnická zařízení v celé Evropě si začínají uvědomovat, že ženy užívající drogy mají specifické potřeby, které vyžadují speciální přístup. Počet zařízení, která poskytují péči pouze ženám, je i nadále velmi omezený. Toto prohlášení zveřejnilo EMCCDA v rámci uveřejnění Výroční zprávy za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evropě.

Léčba drogově závislých partnerů, rodičů

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Léčba drogově závislých partnerů, rodičů

13.07.2006 |

Článek ve stručnosti představuje léčebné zařízení pro uživatele návykových látek Tannenhof v Berlíně. Čím může být toto zařízení pro čtenáře zajímavé? Pravděpodobně tím, že nabízí mimo jiné léčbu také drogově závislým partnerským nebo rodičovským párům, což je z pohledu stávající praxe zavedené v ČR poměrně nestandardní nabídka. V současné době se společné léčbě partnerů (nikoli rodičů včetně péče o jejich děti) v ČR věnuje jedna terapeutická komunita.

Incidence a prevalence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v roce 2005

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Incidence a prevalence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v roce 2005

07.06.2006 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Indikátor „žádosti o léčbu“ na základě semianonymních údajů vypovídá o počtu těch, kteří požádali o léčbu nebo jinou službu v souvislosti s užíváním drog. Sbírány jsou anamnestické údaje o klientech a informace týkající se především způsobů užívání jednotlivých drog, začátku užívání, frekvence užívání a zdravotního stavu klientů (nemoci přenosné krví) apod. (NMS, 2003).