Léčba a následná péče

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním drog

07.06.2006 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Psychiatrickou komorbiditou rozumíme výskyt dvou a více symptomů nebo psychických poruch u jednoho jedince (Williams & Cohen, 2000; WHO, 2001; WHO, 2004). Tento termín je také vykládán jako společný výskyt dvou diagnostikovatelných psychických poruch spojených s užíváním drog (polymorfní užívání), zatímco termín duální diagnóza je užíván k identifikaci užšího vztahu mezi dvěma onemocněními a vyjadřuje také etiologii nemoci (Williams & Cohen, 2000).

Zapojení blízkých osob uživatelů drog do procesu léčby: 
souvislost mezi rodinnými vztahy a ranou deprivací na užívání drog

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Zapojení blízkých osob uživatelů drog do procesu léčby: souvislost mezi rodinnými vztahy a ranou deprivací na užívání drog

08.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

V České republice pracuje v současnosti 15 terapeutických komunit pro léčbu a resocializaci uživatelů drog se závislým chováním, z nichž většina vznikla po roce 1995. V důsledku vlivů specifických historických, kulturních, sociálních a politických podmínek, v nichž vznikaly a rozvíjely se, přejaly české komunity z původního amerického modelu jen málo a vycházejí spíše z evropských zkušeností. Ale i v porovnání s evropskými terapeutickými komunitami lze v českých podmínkách nalézt celou řadu místních specifik, jež české terapeutické komunity od těch evropských odlišují. Jedním z takových výrazných znaků je intenzivní zapojování rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů drog do léčebného procesu, jež bude diskutováno v této kapitole. Ne snad, že by význam zapojení blízkých osob uživatelů alkoholu a drog do procesu jejich léčby nebyl ve světě rozpoznán, výzkumem ověřen a uplatňován v praxi. Ale na rozdíl od českých podmínek není běžnou součástí programů residenční léčby a resocializace uživatelů drog v terapeutických komunitách. Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je pravděpodobně výrazný rozdíl v průměrném věku uživatelů drog, kteří žádají o léčbu. Podle statistik byl v roce 2003 průměrný věk klientů českých terapeutických komunit 24,5 let (Mravčík a kol. 2004). V zemích západní Evropy nastupují uživatelé drog do léčby později, v roce 2002 byl jejich průměrný věk v okamžiku žádosti o léčbu v zemích EU a v Norsku 29,8 let (EMCDDA 2002). Tato skutečnost má velmi pravděpodobně významný vliv na rozdílné potřeby klientů terapeutických komunit i ve vztahu k zapojování rodinných příslušníků a dalších blízkých osob do procesu jejich léčby. Jako další možná vysvětlení, proč naprostá většina českých více než západoevropských terapeutických komunit zahrnují do své práce s uživateli drog i jejich blízké osoby, se nabízí velká míra jejich horizontální otevřenosti, zkušenosti z bohaté historie léčby uživatelů alkoholu a vliv českých psychoterapeutických škol, tlak na poskytovatele služeb ze strany státních institucí poskytujících dotace na jejich činnost či snaha komunit dosahovat co nejlepší výsledky v práci s klienty s cílem získat veřejné uznání a tím i stabilnější financování (Nevšímal et al. 2004). Původně publikováno - Radimecká, I. a Radimecký J. (2001) Komplexní model práce s rodinnými příslušníky drogově závislých v podmínkách terapeutické komunity, Konfrontace – časopis pro psychoterapii 12/3. V roce 2004 byl článek revidován a doplněn o poznatky ze zahraniční literatury, nepublikováno.

Funguje léčba uživatelů drog?

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Funguje léčba uživatelů drog?

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Dodnes se u laické, ale i u části odborné veřejnosti lze setkat s poměrně rozšířeným přesvědčením, že závislost na užívání návykových látek, ať už jde o ilegální drogy, alkohol nebo nikotin, je chronická, nevyléčitelná nemoc. Jedním ze škodlivých důsledků tohoto široce zakořeněného mýtu jsou občas se objevující pochybnosti o tom, zda léčba uživatelů návykových látek funguje a zda tedy má smysl ji financovat. Na tyto a některé další otázky lze dnes díky úsilí amerických a britských adiktologů, kteří se hodnocením úspěšnosti léčby závislého chování dlouhodobě zabývali, odpovědět za využití poznatků z jejich výzkumů. Co je důležité - jejich poznatky lze vzhledem ke srovnatelnosti spektra a kvality českých programů léčby aplikovat i v případě otázek týkajících se léčby uživatelů návykových látek u nás.

Terapeutické komunity pro uživatele drog

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Terapeutické komunity pro uživatele drog

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Vedle psychiatrických léčeben, které nabízejí uživatelům návykových látek možnost léčby, nabízejí podobné služby v méně formalizované a v poněkud pestřejší a strukturovanější formě i terapeutické komunity, kterých v současnosti pracuje na území České republiky 15.

Závislosti se lze zbavit
aneb setkání bývalých klientů boří mýty o nevyléčitelnosti závislosti

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Závislosti se lze zbavit aneb setkání bývalých klientů boří mýty o nevyléčitelnosti závislosti

11.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

V terapeutické komunitě pro uživatele drog White Light I. v Mukařově u Verneřic, která zahájila svoji činnost v roce 1997, se pravidelně jednou ročně koná tzv. výroční komunita. Jde o setkání pracovníků a současných klientů komunity s bývalými klienty, kteří si přijíždějí zavzpomínat na jeden těžký úsek ve svém životě a současně potvrdit nepravdivost široce sdíleného mýtu o drogové závislosti jako o "nevyléčitelné nemoci". Setkání se pravidelně účastní několik desítek absolventů programu léčby závislého chování, kterým se podařilo jejich závislosti zbavit. Podobná setkání probíhají i v dalších terapeutických komunitách, které se na území České republiky obtížné a společensky stále málo ceněné práci s uživateli drog věnují.