Různé typy drogových politik ve světě

Strategické dokumenty o podobě české drogové politiky

Různé typy drogových politik ve světě | Informace z adiktologie

Strategické dokumenty o podobě české drogové politiky

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Zde naleznete anotace dosavadních čtyř politických dokumentů, jež počínaje rokem 1993 definovaly podobu české drogové politiky a dělí jí na čtyři etapy.

Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky - 1.

Různé typy drogových politik ve světě | Informace z adiktologie

Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky - 1.

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

V článku je provedena srovnávací analýza dokumentů definujících podobu české a evropské drogové politiky. Hlavními kritérii pro analýzu byla vnitřní konzistence obou textů a jejich relevance současnému stavu poznání podloženého výzkumem. Článek se snažil najít odpověď na tyto otázky: (1) jak je definován „problém (užívání) drog“? (2) jak komplexně – tj. v jakých oblastech - je drogová politika formulována? (3) nakolik odpovídají hlavní cíle v obou dokumentech deklarovaným východiskům – principům a poznatkům současného výzkumu? (4) jaký význam (prioritu) přikládá vládnoucí establishment drogové politice/strategii? Z analýzy vyplývá, že politizace drogové politiky a konflikt zájmů různých skupin „klíčových hráčů“ české i evropské drogové politiky vede k vnitřní nekonzistenci politických dokumentů i ke stanovování obtížně dosažitelných nebo obtížně měřitelných cílů, což může činit drogovou politiku pro veřejnost nedůvěryhodnou. Klíčová slova: Evropská unie drogová politika – strategie – akční plán - cíle – principy – výzkum.

Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky - 2.

Různé typy drogových politik ve světě | Informace z adiktologie

Srovnávací analýza strategie drogové politiky Evropské unie a České republiky - 2.

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Vzhledem k limitované kapacitě místa na webu pro články, jsou v této části u uvedeny závěry a použitá literatura, jež se do první části z technických důvodů nevešly.

Stručné srovnání drogových politik ČR a USA

Různé typy drogových politik ve světě | Informace z adiktologie

Stručné srovnání drogových politik ČR a USA

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Čas od času se můžeme v médiích setkat s kritiky současné české drogové politiky, kteří ji označují za neúspěšnou a jako alternativu k ní navrhují zavést koncept „války proti drogám“, který dosud některé země světa v čele s USA vedou. Je pochopitelné, když se řadě z nás nelíbí, že část mladých lidí s ilegálními drogami experimentuje nebo je užívá, zvlášť pokud známe konkrétní příklady toho, jak takové chování dokáže ničit život nejenom uživatelům drog, ale i jejich rodinám. Přesto je nepochopitelné volání po zavádění restriktivního, trestajícího přístupu, který nepřináší kýžené výsledky v podobě snížení užívání drog a jeho nepříznivých dopadů ba vede k ještě horším důsledkům. Pro ilustraci tohoto tvrzení nabízíme srovnání dopadů dvou rozdílných typů drogových politik, české a americké. Úsudek o tom, zda je v otázce kontroly drog pro společnost výhodnější český, netrestající přístup nebo tzv. politika „tvrdé ruky“ uplatňovaná USA, si už udělejte sami.

Současné režimy kontroly zacházení s ilegálními drogami ve světě

Různé typy drogových politik ve světě | Informace z adiktologie

Současné režimy kontroly zacházení s ilegálními drogami ve světě

27.02.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Základem současného mezinárodního systému kontroly zacházení s drogami jsou tři Úmluvy OSN o drogách z let 1961, 1971 a 1988, které definují zakázané látky v podobě několika seznamů podle stupně vyžadované kontroly pro zacházení s nimi. Zacházení se zakázanými látkami je na základě úmluv omezeno ve všech členských zemích výhradně „pro medicínské a vědecké účely“. Úmluvy jsou pro členské země OSN, jež je ratifikovaly závazné, ale jejich převod do legislativ států podléhá specifickým podmínkám národního práva. Různé modely režimů kontroly drog uplatňované v praxi jsou diskutovány v dalším textu.