Hana Fidesová

25.01.2008

Editorial - Užívání drog a genderové rozdíly

Zveřejnil: Mgr. Hana Fidesová Ph.D. | Poslední úprava: 25.01.2008

Citace

Gajdošíková, H. (2007). Editorial - Užívání drog a genderové rozdíly. Adiktologie, 7 (3), 345-346 

 

 

Klíčová slova

Gender - genderové rozdíly - drogy.

Abstrakt

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nové číslo časopisu Adiktologie, které se Vám právě dostává do rukou, jsme se rozhodli zaměřit monotematicky. Podstatná část článků tak měla být věnována tzv. gender problematice. Proč měla být?
Podíváme-li se na číslo blíže, zjistíme, že je zaměřeno  spíše než na gender problematiku na odlišné potřeby žen v léčbě závislostí. A to navzdory tomu, že gender se překládá jako sociální pohlaví, příp. sociální rod, tedy mužský a ženský, a tudíž by takto měl být chápán. Vina nepadá na hlavy autorek/autorů jednotlivých článků, nýbrž na hlavu editora – tudíž mě (pardon – editorky).
Musím přiznat, že sama se obvykle příliš genderově nevyjadřuji, což nepochybně odráží stav mé mysli (v této souvislosti záměrně opomíjím genderové zákeřnosti naší mateřštiny). Zjevně i já žiji v zajetí zúžení tohoto pojmu ve smyslu gender = problémy žen = něco, co je opomíjeno a je třeba tomu věnovat zvýšenou pozornost. Je to zřejmě mimo jiné výsledkem obecně nesprávné interpretace tohoto pojmu v masmédiích i odborně zaměřených zdrojích informací. Stále zřejmě většině z nás nedostatečně gendrově vzdělaných a uvědomělých „vyskočí“ při slově gender „nějaké problémy žen“.
Ale teď už se vraťme k obsahu čísla. Podstatná část většiny článků zazněla jako ústní příspěvek na tzv. Gender konferenci, pořádané Centrem adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN, která proběhla dne 12. dubna 2007. Autoři přitom vycházeli ze svých vlastních vědeckých či praktických poznatků. Jejich pozornost se soustředila na odlišné potřeby žen – uživatelek legálních i nelegálních drog v léčbě jejich závislosti a na to, jak praxe tyto odlišné potřeby reflektuje.
Z příspěvku konference nepochybně vyplynulo, že postavení žen – uživatelek je odlišné z řady úhlů: jak na ni nahlíží ostatní uživatelé v rámci skupiny uživatelů, jak na ni nahlíží společnost, jak užívání drog komplikuje její mateřskou roli, jaké faktory jí brání v nástupu do léčby, jak naopak její sociálně předepsaná ženská role může sehrát pozitivní vliv při nástupu do léčby apod. Pořadatelé konference ani autoři článků v tomto čísle jistě neměli ambici nastíněné problémy vyřešit. Nabyli však dojmu, že je problematice žen – uživatelek věnována menší pozornost než by si toto téma zasloužilo. Cílem bylo tedy otevřít a pokud možno rozproudit diskusi na téma genderových rozdílů v oblasti závislosti na drogách.
Je pravdou, že v České republice se nejedná sice o téma nové, ale přeci jen doposud nedostatečně rozvinuté. Ač na teoretické úrovni se mu již věnuje řada akademických pracovišť,  jedná se o oblíbené téma novinových i časopiseckých článků, vznikají sdružení zaměřená na tuto problematiku (fakticky spíše tu na ženy, tu na muže), výrazné praktické dopady na naše myšlení tento nový přístup zatím dle mého soudu příliš neměl.

Dokud se tak nestane, těžko budeme moci hovořit o tom, že naše společnost (tedy my všichni) přistupuje ke svým občanům z hlediska  genderu vyváženě. Tím nemám na mysli „rovné“ postavení mužů a žen. V politické, občanské, ekonomické aj. rovině je nepochybně žádoucí, aby obě pohlaví měla stejná práva. Ve svých důsledcích však dnes všichni jistě cítíme, že rovnost nespočívá jen jednoduše v rovných příležitostech. Mají-li obě pohlaví stejná práva, neznamená to ještě, že jich budou moci – budou-li chtít - s ohledem na své odlišnosti také rovně využít, nebudou-li k tomu mít vytvořeny další podmínky.
Při psaní tohoto editorialu jsem se snažila nejdříve se o problematice gender více dozvědět, chtěla jsem tak říkajíc míti editorial teoreticky dobře podložený. Snaha to byla za prvé marná: editorial koneckonců není obvykle vědeckým článkem a přečtením pár publikací se z vás nestane „expert na gender“, za druhé nesmyslná: přečtením dalších podkladů jsem tradičně nabyla pojmu, že gendrová problematika je věc zapeklitá a „tak nějak nedořešená“. Gender si zaslouží zajisté pozornost vědců, ale dokud si sami neuvědomíme podstatu věci, těžko dojde k podstatným změnám.
Já za sebe mohu slíbit – budu-li mít napříště co do činění s gender problematikou, budu mít na mysli muže a ženy. A budu-li mít na mysli jen jedno pohlaví, budu se vyjadřovat přiléhavěji. Když ale ona ta „gender problematika“ vypadá na první pohled tak nějak kvalifikovaněji, vědečtěji, záhadněji, že ano?
Přeji hezké „gender“ počtení.
Hana Gajdošíková


Nahoru
*/ ?> Editorial - Užívání drog a genderové rozdíly Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet