Časopis Adiktologie

06.02.2006

Adiktologie - odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí.

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 06.02.2006

Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

Cílem časopisu je zprostředkovávat komunikaci mezi odborníky pracujícími v této oblasti a představovat důstojnou platformu této komunikace a být zdrojem moderních poznatků teorie i praxe. V návaznosti na tištěnou část (časopis samotný) pak je prostřednictvím interaktivní části těchto WWW stránek zajištěn širší komunikační prostor.

Časopis ADIKTOLOGIE odráží moderní trend postupného formování samostatného oboru ADIKTOLOGIE jako jasně ohraničeného, nového vědního oboru. Potřeba vytvořit vědní obor, který dokáže překročit nedostačující oborové pojetí a integrovat v sobě poznatky různých teoretických perspektiv je stále významnějším činitelem formujícím obor prevence, léčby a výzkumu závislostí. Tedy závislostí na všech typech legálních či nelegálních drog a závislostních poruch chování (závislost na hracích automatech apod.).

Časopis je členem Mezinárodní Společnosti Editorů Adiktologických Časopisů - International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE).

Časopis je indexován v:
Scopus & EMCare (vstup: www.medvik.cz - online zdroje - databáze - Scopus)
Bibliographia Medica Čechoslovaca

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Rada pro výzkum a vývoj Úřadu vlády ČR).

Na adrese www.medvik.cz/kramerius je volně přístupný elektronický fulltextový archiv čsopisu.

Příspěvky do časopisu Adiktologie podléhají zdvojenému recenznímu řízení.

Vedoucí redaktor: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSC., MBA
Zástupce vedoucího redaktora: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Výkonný redaktor: Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Print ISSN: 1213-3841
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 12656
Vychází: Čtvrtletně
ISI Journal Citation Reports® Ranking: V procesu
Impact Factor: Ne


Nahoru
*/ ?> Adiktologie - odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet