Nepřehlédněte!

20.11.2013

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Zveřejnil: Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. | Poslední úprava: 20.11.2013

Dokument Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Verze 4.7, 5.listopadu 2013, autoři revizí v rámci verze 4: Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra, Michal Miovský) navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Specializovaná adiktologická péče má několik rovin a typů, což je dáno různým charakterem služeb, přítomností několika zákonných rámců, prostředím jejich poskytování a různorodostí odborností, které se při péči o uživatele návykových látek a/nebo patologické hráče střetávají. V současné době je v praxi možno rozlišit adiktologickou péči zdravotní, členící se dále na adiktologickou péči lékařskou (čili obor návykových nemocí) a adiktologickou péči nelékařskou zdravotnickou (odpovídající profilu nelékařské odbornosti zdravotnického pracovníka adiktologa) a adiktologickou péči prováděnou v programech sociálních služeb, v zařízeních speciálního školství nebo např. ve věznicích. Jednotlivé typy specializované péče vyžadují úzkou vazbu a kombinaci těchto přístupů/perspektiv a v praxi je nutné udržet komplexnost těchto služeb a jejich nedělitelnost. V opačném případě specializované služby zásadně ztrácejí na své efektivitě a přestávají korespondovat s potřebami pacientů a klientů.

Adiktologická péče ve smyslu předkládané koncepce má dále charakter specializované péče, jejíž jedinou či dominantní cílovou skupinou jsou klienti a pacienti užívající návykové látky, závislí i patologičtí hráči.  Typy služeb jsou jasně definovány certifikačními standardy  a navazují na ně doporučené postupy  v oboru adiktologie. Mimo tuto specializovanou péči jsou služby poskytovány samozřejmě též organizacemi/subjekty, jejichž cílová skupina je definována šířeji (např. pacienti s poruchou z okruhu psychiatrických diagnóz, do kterých patří také poruchy způsobené užíváním návykových látek) nebo velmi široce (všechny osoby, např. klientela praktického lékaře pro dospělé). Dále je možno rozlišit péči ambulantní a lůžkovou, a to v různých typech služeb podle oboru/resortnosti i podle specializace.

Cílem koncepce je definovat síť specializovaných adiktologických služeb, jejíž těžiště bude z jedné části spočívat v resortu zdravotnictví, z druhé části v resortu práce a sociálních věcí a jejíž články budou poskytovat zdravotní péči v oboru adiktologie jako hlavní nebo podstatnou část své činnosti a současně zajistí odpovídající kombinaci s péčí sociální v rámci společných a nedělitelných specializovaných provozů definovaných Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby (Certifikační standardy, 2012).

Koncepce úzce navazuje na předchozí návrhy ambulantní a lůžkové adiktologické péče v České republice vzniklé v rámci Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP v nedávné minulosti (Radimecký et al., 2009; Randák et al., 2011) a na první oficiálně oběma hlavními odbornými společnostmi (SNN ČLS JEP a ČAA) schválený návrh (verze 3.3) koncepce sítě zdravotnických služeb oboru adiktologie (Mravčík & Libra & Miovský, únor 2012).Verze 4.7 vznikla sedmikolovým zapracováním připomínek k verzi 3.3, kterou schválil výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP na zasedání 6. února 2013, a zapracováním analytické zprávy projektu „Mapování dostupnosti a charakteru sítě služeb oboru Adiktologie“, řešeného v rámci programu Ministerstva zdravotnictví „Národní akční plány a koncepce“ – rok 2012.  Materiály připomínkovali členové Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů po jejich vnitřních liniích, členové Adiktologického fóra – expertní skupiny vzniklé v rámci projektu NETAD, veřejnost prostřednictvím stránek SNN ČLS JEP na http://snncls.cz/.
Tato verze prošla v listopadu 2013 projednáním výborů SNN a ČAA a byla jednohlasně schválena.

V příloze je možné nalézt plnou verzi dokumentu.


Nahoru
*/ ?> Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet