Učebnice

26.11.2012

Metodika osobního rozvoje

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 26.11.2012

Metodika osobního rozvoje vznikala v reakci na požadavky ze strany pedagogů. Pedagogové projevovali zájem o systematický a dlouhodobý vzdělávací program nabízející praktické techniky pro práci se školní třídou, které by vhodně navazovaly na rámcové vzdělávací programy osobnostní a sociální výchovy a ostatních předmětů, jež zahrnují problematiku osobnostně sociální výchovy a zdravého životního stylu s přesahem k možným rizikovým projevům chování a užívání návykových látek. Při tvorbě jednotlivých modulů metodiky jsme také zohledňovali bio-psycho-sociální pohled na vývoj jedince.

Citace

Skácelová L., Macková, L. (Eds.) (2012). Metodika osobního rozvoje. Praha:  Univerzita Karlova v Praze & Togga.

 

Klíčová slova

osobní rozvoj, metodika, vzdělávací program, školní třída

Abstrakt

Metodika je samozřejmě vytvořena v souladu s aktuálními pokyny MŠMT k prevenci rizikových forem chování u dětí a mládeže.Cílem tedy je metodicky vybavit pedagogické pracovníky znalostmi a dovednostmi využitelnými při práci se školní třídou pro upevnění zdravého životního stylu a prevenci možného rizikového chování.Program může být také podnětným zdrojem pro zrání a osobní růst každého účastníka.Obsahová náplň Metodiky osobního rozvoje je rozdělena celkem do šesti modulů; úvodních pět je tematických, šestý se věnuje praktickému nácviku interaktivních metod a technik vhodných k využití při realizaci minimálního preventivního programu na škole. Součástí je také závěrečné shrnující a hodnotící setkání.Moduly jsou nabízené v níže uvedeném pořadí (od tématu kooperace po téma jáství) proto, aby témata směřovala od těch spíše interpersonálních k tématům více intrapsychickým.Zároveň je každý modul zpracován z hlediska statického a dynamického. Statickým hlediskem máme na mysli definici, vymezení dané oblasti a její uvedení do souvislostí s tématy ostatních modulů. Dynamickým hlediskem máme na mysli aspekty, které se týkají vzniku, vývoje, pozorovatelných projevů na úrovni chování i vnitřní dynamiky prožívání u jednotlivce. Věnujeme se také možnostem ovlivnění dané oblasti, jejího rozvoje a zkvalitnění.

Materiály potřebné pro realizaci metodiky jsou dostupné všem zájemcům po proškolení.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Metodika osobního rozvoje Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet