Co jsme

01.01.2012

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 01.01.2012

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

Adiktologie spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního výzkumného rámce zaměřeného na konkrétní problematiku rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, přičemž se snaží přinášet společnosti relevantní vědecké informace špičkové úrovně. Cílem adiktologie je přispívat ke zkvalitňování duševního i fyzického zdraví populace svým aktivním podílem při realizaci výzkumem podložených intervencí v oblasti prevence a léčby závislostí a minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových látek, jakož i v oblasti drogových trhů. Klinika adiktologie realizuje klinický lůžkový provoz, jakož i výuku a výzkum v oblasti adiktologie, samostatného transdisciplinárního vědního oboru zabývajícího se zkoumáním rizikového prostředí užívání návykových látek a návykového chování obecně.

Klinika adiktologie se zaměřuje na klinický lůžkový provoz a na výuku a výzkum v adiktologii, oboru zkoumajícím rizikové prostředí užívání návykových látek a závislostní chování. Hlavní činnost kliniky je rozdělena do celkem čtyř oblastí:

a) Klinický provoz zahrnuje 10 pracovišť:

 • Adiktologická ambulance
 • On-line adiktologická poradna
 • Lůžkové oddělení muži
 • Lůžkové oddělení ženy
 • Detoxifikační oddělení
 • Centrum metadonové substituce
 • Ambulance pro alkoholové závislosti
 • Ambulance pro nealkoholové závislosti
 • Centrum pro psychoterapii a rodinnou terapii
 • Adiktologicko-psychologická laboratoř

Svoji činnost zde provozuje také socioterapeutický klub „KLUS“(rovněž s nejdelší historií v zemi, od r.1948).

b) Pregraduální výukové programy:

 • pregraduální výuka v bakalářském oboru adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky v českém jazyce)
 • pregraduální výuka v magisterském oboru adiktologie (prezenční a kombinovaná forma výuky v českém jazyce)
 • výuka studentů medicíny a stomatologie v oboru adiktologie v rámci širšího rámce oboru psychiatrie

c) Vědecko-výzkumná činnost a postgraduální výuka v oboru adiktologie (ve fázi akreditace), včetně zahraniční spolupráce v této oblasti. Vědecko-výzkumná činnost je rozdělena do třech samostatných útvarů:

 • Centrum primární prevence užívání návykových látek
 • Centrum diagnostiky, terapie a rehabilitace poruch a onemocnění spojených s užívání návykových látek
 • Centrum pro studium trestně-právních a kriminologických souvislostí s užívání návykových látek a harm reduction intervence

d) Celoživotní vzdělávání a rozvojové projekty v oboru adiktologie:

 • celoživotní vzdělávání adiktologů (kursy akreditované Českou asociací adiktologů)
 • vzdělávání sester a dalších nelékařských profesí (kursy akreditované Českou asociací sester, Ministerstvem zdravotnictví apod.)
 • vzdělávání školních metodiků prevence

Kliniku adiktologie tvoří tým odborníků v oboru adiktologie, psychologie, psychiatrie, práva, epidemiologie, sociální práce, ekonomie, kriminologie a speciální pedagogiky, kteří mají zkušenosti s léčbou závislostí, domácím i mezinárodním výzkumem, rozvojovými projekty a vysokoškolskou výukou.


Nahoru
*/ ?> Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet