Primární prevence

06.01.2014

Indikovaná prevence

Zveřejnil: PhDr. Monika Nevoralová | Poslední úprava: 06.01.2014

Indikovaná prevence je relativně nový obor drogové prevence. Lze ji vnímat jako třetí část řetězce prevence, která následuje po všeobecné a selektivní prevenci.

Indikovaná prevence popisuje preventivní a individualizovaný přístup k osobám s vysokým rizikem užívání návykových látek v pozdějším životě či závislosti na těchto látkách, k osobám vykazujícím známky, které korelují s individuálním rizikem závislosti na návykových látkách v pozdějším životě (jako je např. duševní porucha, antisociální chování) a k osobám, které užívají návykové látky, ale nesplňuje kritéria pro závislost (podle MKN-10) (Mrazek & Haggerty, 1994; Kalina et al., 2003; Springer & Phillips, 2007; EMCDDA, 2009).

Cílem indikované prevence není předcházet zahájení užívání látek, ale zabránit rozvoji závislosti a korelujících poruch a snížit frekvenci stávajícího užívání, zabránit nebezpečnému užívání (např. mírné pití místo nadměrného). Zároveň je jejím cílem nalézt a podpořit protektivní faktory a změnit chování jedince (Kalina et al., 2003; EMCDDA, 2009; MŠMT, 2009).

Indikovaná prevence ve školním prostředí se zaměřuje především na identifikaci, podchycení problému co nejdříve a následnou intervenci a podporu (EMCDDA, 2009).

Samotné intervenci předchází screening rizikových jedinců (např. odborné hodnocení, doporučení rodičů, učitelů, sociálních pracovníků, pediatra). Intervence indikované prevence vyžaduje úzkou spolupráci mezi odvětvími zdravotnickými, sociálními a školskými (Mrazek & Haggerty, 1994;  Springer & Phillips, 2007; EMCDDA, 2009).

Indikovaná prevence se nachází na rozhraní mezi léčbou a selektivní prevencí. Od selektivní prevence se odlišuje vyšší mírou korelace s individuálním charakterem znaků rozvoje užívání návykových látek nebo závislosti. Od léčby se odlišuje požadavkem, aby jedinec splňoval kritéria MKN-10 pro poruchy způsobené užíváním návykových látek, protože jen tehdy může být léčen (Mrazek & Haggerty, 1994; Kalina, 2003; Springer & Phillips, 2007; MŠMT, 2009; EMCDDA, 2009).

 

Literatura:

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2009). Preventing later substance use disorders in at-risk children and adolescents: a review of the theory and evidence base of indicated prevention. Thematic papers. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (available at: http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/indicated-prevention).

Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR.

Mason, W., Kosterman, R., Hawkins, J., Haggerty, K., & Spoth, R. (2003). Reducing adolescents’ growth in substance use and delinquency: randomized trial eff ects of a parent-training prevention intervention. Prevention Science 4(3), 203–212.

Mrazek, P. J., & Haggerty, R. J. (1994). Reducing risks for mental disorders: frontiers for preventive intervention research. National Academy Press, Washington, DC.

MŠMT (2009). Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012.

Nevoralová, M., & Šťastná, L. (2013). Indikovaná primární prevence užívání návykových látek v praxi. Adiktologie, (13)1, 00-00.

Springer, J. F., & Phillips, J. L. (2007). The Institute of Medicine framework and its implication for the advancement of prevention policy, programs and practice. Prevention Policy Paper Series, EMT Associates, Inc, Folsom, CA (available at http://www.ca-cpi.org/document_archives/iomarticle3-14-07fs.pdf).


Nahoru
*/ ?> Indikovaná prevence Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet