Minimalizace rizik

31.10.2013

Síť nízkoprahových služeb NETAD

Zveřejnil: PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD. | Poslední úprava: 31.10.2013

Síť nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek, která spojuje kontaktní centra a terénní programy z různých regionů ČR byla vytvořena na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v rámci realizace projektu "Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii", reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 (dále jen " NETAD"). Zástupci sítě měli možnost potkávat se a společně diskutovat aktuální témata na sérii vzdělávacích setkání.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prostřednictvím projektu NETAD utvářela a utváří podmínky pro síťování organizací, kromě jiných zajímavých forem, i nabídkou vzdělávacích akcí.

Síť nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek se pravidelně setkávala na seminářích realizovaných ve spolupráci s Českou asociací streetwork: "Práce s uživateli konopí v nízkoprahových sociálních službách – Huliči?! Co s nimi?" (5.10. 2012) a "Etická a právní dilemata harm reduction služeb – Co když je u výměny dítě?" (19.2. 2013).

Druhou linií byli diskuze „Terén a policie“, které rozvíjeli tému možností a mezí spolupráce mezi nízkoprahovými adiktologickými službami a složkami bezpečnostních sborů, zejména v oblasti terénní práce a verějného pořádku. Sérii tematicky zaměřených setkání zahájil kulatý stůl, který nesl název: "Jaké možnosti nabízí projekt NETAD pro harmonizaci spolupráce mezi terénními pracovníky a pracovníky bezpečnostních sborů". Po představení projektu NETAD v celé jeho struktuře diskuzi o užitečnosti spolupráce zdánlivě dvou rozdílných světů (nízkoprahových služeb a policie) otevřela prezentace „Veřejný pořádek vs. veřejné zdraví? Radnice vs. služby? (Mgr. Vlastimil Nečas z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti), která v podobě případové studie mapovala veřejně známou „kauzu Václavák“, případ otevřené drogové scény na Praze 1. Navazoval kulatý stůl  pod názvem „Terénní programy a policie“. Široké diskuse se zúčastnili zástupci nízkoprahových služeb, tak kontaktních center jako i terénních programů, příslušníci obecní/městské policie, policie České republiky i Národní protidrogové centrály. V diskusi aktivně vystoupili i přítomní krajští protidrogoví koordinátoři. Byl odprezentován i diskutován konkrétní model spolupráce mezi organizací poskytující nízkoprahovou službu, o. p. s. Renarcom Ostrava a lokální policií, který představil vedoucí terénního programu Michal Sobek, DiS. Setkání posílilo vzájemné porozumění obou stran, vyvstala potřeba přizvat na společné setkání i další klíčové aktéry proti/drogovové politiky, zástupce regionálních protidrogových komisí apod. Tematické diskuse uzavřel kulatý stůl s názvem: „Model spolupráce mezi nízkoprahovými adiktologickými službami a bezpečnostními složkami“. Do diskuse byli přizváni i zástupci Unie soudců a Unie státních zástupců a Krajských protidrogových koordinátorů. Za Sekci harm reduction A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním) pohled na model vzájemné spolupráce prezentoval Ing. Aleš Herzog (Terénní program Sananim). Postoj Policie ČR a jejich vizi harmonizace spolupráce prezentoval plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály SKPV PČR. Účastníci diskutovali vývoj vzájemných vztahů, činnost policie v okolí nízkoprahových služeb i konkrétní specifické preventivní aktivity policie a crime reduction aktivity nízkoprahových služeb. Srovnání možností a mezí spolupráce na centrální i lokální úrovni diskusi uzavřelo.

Zájem podporovat síťování organizací a spolupráci při tvorbě opatření proti/drogové politiky na komunální úrovni přetvává,  klinika jako neutrálný partner může i nadále kompetentně facilitovat vzájemný dialog, s důrazem na potřeby zúčastněných subjektů, společnosti, adiktologických služeb i cílových skupin.

Lenka Vavrinčíková

koordinátorka Sítě nízkoprahových služeb projektu NETAD

 


Nahoru
*/ ?> Síť nízkoprahových služeb NETAD Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet